• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Toy2Enjoy: de besloten vennootschap die haar producten op afstand aanbiedt, via haar webshop.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst via de webshop en/of een overeenkomst aangaat met Toy2Enjoy.
 3. Producten: alle producten die Toy2Enjoy via haar webshop aanbiedt.
 4. Consumentenkoop: De koop van een product door een consument. Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 5. Herroepingsrecht: het recht van een klant om binnen de (wettelijke) bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand c.q. het retourneren van een ontvangen bestelling.
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Toy2Enjoy aan haar klanten ter beschikking stelt, en die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden.
 10. Webshop: de webshop van Toy2Enjoy. Toegankelijk via www.toy2enjoy.nl

 

Artikel 2 Identiteit van Toy2Enjoy

Bedrijfsnaam:                                                  Toy2Enjoy B.V.                                        
   
E-mailadres:                                                    info@toy2enjoy.nl
   
Webshop:                                                       www.toy2enjoy.nl
   
Telefoonnummer:                                             +31 (0) 6 83 40 59 05
   
KvK nummer:                                                  66872839
   
Btw-nummer:                                                   NL856734214B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, orderbevestiging en/of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 3. Eventueel algemene voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door Toy2Enjoy uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Toy2Enjoy voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden bij Toy2Enjoy in te zien en worden ze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien Toy2Enjoy niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Toy2Enjoy het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4 Het aanbod van de webshop

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. Toy2Enjoy heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod in de webshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de klant mogelijk te maken. In ieder geval staat vermeld:
 • De totale prijs inclusief belastingen;
 • De hoogte van de eventuele verzendkosten en andere bijkomende kosten;
 • (korte) omschrijving van het product;
 • Beschikbare maten en kleuren;
 1. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, materialen, etc. zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Vergissingen en/of (schrijf)fouten in het aanbod binden Toy2Enjoy niet. Toy2Enjoy is dan niet verplicht het product te leveren conform de vergissing of (schrijf) fout.
 3. Toy2Enjoy staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst c.q. bestelling

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Iedere overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Toy2Enjoy binnen 1 werkdag langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Toy2Enjoy is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Wanneer van Toy2Enjoy in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de orderbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand.
 4. Toy2Enjoy kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Toy2Enjoy op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren.
 5. Toy2Enjoy heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.
 6. Toy2Enjoy zal aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

 • Bij een bestelling dient de klant alle verplichte persoonsgegevens aan Toy2Enjoy te verstrekken. Indien de klant bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is Toy2Enjoy gerechtigd een bestelling niet te accepteren totdat de klant zijn woonadres of afleveradres opgeeft.De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf en tijdig te worden gewijzigd.
 1. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij Toy2Enjoy het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. op te schorten.
 2. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven aan Toy2Enjoy. Zolang Toy2Enjoy geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij Toy2Enjoy bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.
 

Artikel 7 Herroepingsrecht 

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht (een deel) van de bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op het moment dat alle bestelde producten geleverd zijn.
 2. Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Toy2Enjoy. Dit kan per e-mail of via het modelformulier.
 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Wanneer de klant na afloop van de wettelijke bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Toy2Enjoy heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Toy2Enjoy draagt er zorg voor dat binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.
 7. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
 8. Producten dienen door de klant te worden teruggezonden naar: Toy2Enjoy, Grevenstraat 76, 6372 JH in Landgraaf.
 

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Toy2Enjoy kan het herroepingsrecht, zoals omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien Toy2Enjoy dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • Die door Toy2Enjoy tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Toy2Enjoy geen invloed heeft;
 • Hygiënische producten die verzegeld zijn en waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 De prijs

 1. Toy2Enjoy heeft het recht om haar prijzen te wijzigen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijk aanvaard.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Toy2Enjoy dit bedongen heeft en:
 • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten en exclusief bijkomende kosten.
 2. Aan bepaalde betaalmethoden kunnen extra kosten verbonden zijn. Dit wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst duidelijk gecommuniceerd.

 

Artikel 10 Conformiteit en garantie

 1. Toy2Enjoy garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Toy2Enjoy) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Toy2Enjoy.
 3. Eventuele gebreken of verkeert geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan Toy2Enjoy schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat.
 4. Indien een klacht door Toy2Enjoy gegrond worden bevonden, zal Toy2Enjoy naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 5. Een door Toy2Enjoy, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Toy2Enjoy kan doen gelden.
 6. De garantietermijn van Toy2Enjoy komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Toy2Enjoy is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. De garantie geldt niet indien:
 • De klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
 • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Toy2Enjoy en/of op de verpakking zijn behandeld;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 Artikel 11 Levering bestelling

 1. Toy2Enjoy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Toy2Enjoy zal bestelling zo spoedig mogelijk, docht binnen 1 werkdag na bestelling leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien een levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk geleverd kan worden, dan ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen na bestelling bericht. Wanneer levering niet binnen 30 dagen na de bestelling mogelijk is, heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan genoemde levertermijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Toy2Enjoy kenbaar heeft gemaakt. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. Toy2Enjoy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
 5. Aan de leveringsplicht van Toy2Enjoy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van een bestelling berust bij Toy2Enjoy tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Toy2Enjoy bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 7. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is Toy2Enjoy bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurt kunnen worden.
 8. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Toy2Enjoy behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 

Artikel 12 Betaling en incassokosten 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bestelling.
 2. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
 • Overboeking via bank- of girorekening;
 • IDeal;
 • Creditcard.
 1. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de er een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Toy2Enjoy gaat pas over tot verzending zodra zij de vooruitbetaling c.q. aanbetaling ontvangen heeft.
 2. Voor betaling middels IDeal, creditcard en bank- of giro overboeking zijn de voorwaarden van derden van toepassing. Toy2Enjoy heeft daarop geen invloed.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Toy2Enjoy te melden.
 4. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Toy2Enjoy het recht, nadat zij de klant minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 6. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het eigendom van alle door Toy2Enjoy aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij Toy2Enjoy zolang de klant de vorderingen van Toy2Enjoy uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet heeft voldaan.
 2. Het door Toy2Enjoy geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Toy2Enjoy te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Toy2Enjoy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Toy2Enjoy, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Toy2Enjoy behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.
 3. Het is de klant niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Toy2Enjoy
 

Artikel 15 Overmacht

 1. Toy2Enjoy is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Toy2Enjoy, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. Toy2Enjoy heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Toy2Enjoy haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Toy2Enjoy heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de klant als Toy2Enjoy gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling overeenkomst gedeeltelijk geleverd is, dan heeft Toy2Enjoy het recht om het reeds geleverde product separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Toy2Enjoy is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst, leveranciers, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Iedere aansprakelijkheid van Toy2Enjoy is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald is.
 • Toy2Enjoy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Toy2Enjoy is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product.
 • Toy2Enjoy is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Toy2Enjoy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Toy2Enjoy kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. Toy2Enjoy is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
 • Gederfde winst;
 • Gemiste besparingen;
 • Gevolgschade;
 • Reputatieschade;
 • Immateriële schade;
 • Teleurgestelde verwachtingen;
 • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 1. Voor zover Toy2Enjoy aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Toy2Enjoy beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 2. Elke aansprakelijkheid van Toy2Enjoy vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 3. Toy2Enjoy is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Toy2Enjoy.
 5. De klant vrijwaart Toy2Enjoy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of bestelling schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Toy2Enjoy toerekenbaar is.
 6. Indien Toy2Enjoy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Toy2Enjoy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Toy2Enjoy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Toy2Enjoy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Toy2Enjoy zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.
 2. Een klacht over de bestelling, levering en/of een factuur dient de klant binnen 7 dagen na ontdekking resp. factuurdatum kenbaar te maken.
 3. Een ingediende klacht wordt binnen 1 week gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wanneer Toy2Enjoy een langere afhandelingstermijn nodig heeft, dan zal zij de klant daarover per e-mail informeren. Toy2Enjoy zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet op.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan de klant zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend.
 6. Tevens is het mogelijk om klachten te melden bij de geschillencommissie via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).  
 

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en bestelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.  
 

Artikel 19 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Toy2Enjoy heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de webshop van Toy2Enjoy (PDF).